Jak zostać agentem?

Jeśli lubisz pracę z ludźmi, podejmowanie nowych wyzwań i jesteś osobą wytrwałą i konsekwentną być może praca jako agent ubezpieczeniowy jest dla Ciebie. Andiw Spółka z.o.o Ubezpieczenia Emerytury Inwestycje zaprasza wszystkich, którzy chcą związać się na stałe z branżą ubezpieczeniową.

Zdobycie uprawnień agenta ubezpieczeniowego.

Aby zostać agentem niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mogą go uzyskać osoby, które spełnią wymogi takie jak.

1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Posiadają ją wszystkie pełnoletnie osoby z wyjątkiem ubezwłasnowolnionych.

2.Brak skazania za określone umyślne przestępstwa

 

W praktyce ten wymóg weryfikowany jest przez przedłożenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Zaświadczenie można pobrać w punktach Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, które znajdują się najczęściej w budynkach sądów oraz przez Internet za pośrednictwem profilu zaufanego. Zaświadczenie jest ważne przez 3 miesiące, a jego uzyskanie kosztuje, zależnie od formy, 20 bądź 30 PLN

3.Wykształcenie średnie

 

Spełnienie tego wymogu można udowodnić przez przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej, świadectwa maturalnego, bądź dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

4.Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzanego przez Towarzystwo

 

Egzamin składa się ze 100 pytań testowych, sprawdzających znajomość szerokiego spectrum zagadnień tak jak na przykład funkcjonowanie systemu emerytalnego, prawo cywilnego i gospodarcze, etyka zawodowa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Multiagencja Andiw przez system szkoleń pomaga w rzetelnym przygotowaniu egzaminu rzetelnie oraz współorganizuje egzaminy na terenie całego kraju.

Niepowodzenie na egzaminie osób, którym pomagaliśmy w praktyce się nie zdarzają.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy o współpracy z Andiw. Stroną umowy może być zarówno osoba fizyczna bądź prawna prowadząca działalność gospodarczą jak i zleceniobiorca. Współpracownicy Andiw chronieni są przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej multiagenta finansowane przez spółkę.

Sprzedaż można rozpocząć z chwilą uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF, ale odpowiedzialne i efektywne wykonywanie zawodu wymaga przyswojenia ogromnej wiedzy i nabycia licznych umiejętności. Dlatego w Andiw w systemie ciągłym prowadzi szkolenia, VideoKonferencje, warsztaty, konferencje o różnorodnej tematyce skierowane do osób na każdym etapach kariery agenta ubezpieczeniowego. Wykładowcami są prawnicy, przedstawiciele Towarzystw Ubezpieczeniowych, eksperci od poszczególnych produktów a przede wszystkim praktycy sprzedaży. Dla początkujących współpracowników przygotowaliśmy cykl Akademia Andiw uczący jak pozyskiwać klientów, prowadzić rozmowę handlową oraz serwis posprzedażowy.

Andiw to także, a nawet przewszystkim, filozofia działania oparta o 23 lata doświadczeń, oferta ponad 40 instytucji finansowych (głownie Ubezpieczycieli) oraz autorskie pomoce sprzedażowe. Jeśli chcesz otworzyć agencję ubezpieczeniową przy wsparciu partnera sprawdzonego przez setki współpracowników trafiłeś pod najlepszy możliwy adres.

Aby zdobyć uprawnienia i rozpocząć współpracę napisz na adres ubezpieczeniawspolpraca@andiw.pl lub zadzwoń 604 531 137.

ANDIW Sp.z o.o.
Ubezpieczenia Emerytury Inwestycje
ul. Piastowska 2/1a
59-220 Legnica
wspolpracaubezpieczenia@andiw.pl
604 531 137
www.andiw.pl